WebSocket.binaryType

WebSocket.binaryType 返回 websocket 连接所传输二进制数据的类型。

语法

var binaryType = aWebSocket.binaryType;

返回值

一条DOMString:

"blob"

如果传输的是 Blob 类型的数据。

"arraybuffer"

如果传输的是 ArrayBuffer 类型的数据。

规范

Specification
WebSockets Standard
# ref-for-dom-websocket-binarytype①

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser