Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

概述

返回作为当前文档的tooltip的节点.

语法

document.tooltipNode;

规范

只能在XUL中使用.不属于任何规范.定义在nsIDOMXULDocument.idl.

文档标签和贡献者

此页面的贡献者: mdnwebdocs-bot, teoli, AshfaqHossain, ziyunfei
最后编辑者: mdnwebdocs-bot,