MDN 上的翻译工作主要分为两大类,一类是 MDN 这个网站界面的翻译工作,比如说各种操作按钮上的文字、各种提示性文字,这类翻译工作在 Pontoon 上进行,还有一类就是文档的翻译,这类翻译就在 MDN 网站上进行。下面所提供的表格提供了进度的概览和包含额外信息的链接。如果您刚刚开始成为一个志愿者,猛戳开始指南

您也可以分享或者宣传该页面: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 149 n/a 38 (26%) 34 (23%) 54 (37%) 0 (0%) 8 (6%) 5 (4%)
API: Canvas 130 n/a 0 (0%) 5 (4%) 4 (4%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 697 n/a 85 (13%) 48 (7%) 140 (21%) 18 (3%) 233 (34%) 46 (7%)
API: Device API 100 n/a 34 (34%) 7 (8%) 16 (16%) 10 (10%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 4 (12%) 4 (12%) 4 (12%) n/a 6 (18%)
API: Firefox OS APIs 28 n/a 4 (15%) 0 (0%) 2 (8%) 15 (54%) n/a n/a
API: HTML API 453 n/a 126 (28%) 48 (11%) 119 (27%) 10 (3%) 70 (16%) 14 (4%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 7 (7%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: Intersection Observer 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 26 (87%) n/a n/a
API: SVG API 147 n/a 112 (77%) 7 (5%) 12 (9%) 2 (2%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 118 n/a 7 (6%) 5 (5%) 14 (12%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (27%) 0 (0%)
API: WebAudio 221 n/a 4 (2%) 9 (5%) 44 (20%) 79 (36%) 7 (4%) 6 (3%)
API: WebCrypto 19 n/a 0 (0%) 1 (6%) 6 (32%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 293 n/a 2 (1%) 4 (2%) 9 (4%) 216 (74%) 1 (1%) n/a
API: WebRTC 312 n/a 20 (7%) 104 (34%) 125 (41%) 4 (2%) 29 (10%) 18 (6%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 1 (3%) 5 (14%) 0 (0%) 5 (14%) 6 (16%)
Accessibility 269 2 (1%) 35 (14%) 18 (7%) 25 (10%) 181 (68%) 11 (5%) 4 (2%)
Addons 644 9 (2%) 2 (1%) 7 (2%) 13 (3%) 288 (45%) 47 (8%) 34 (6%)
WebExtensions 627 0 (0%) 5 (1%) 12 (2%) 12 (2%) 302 (49%) n/a n/a
Apps 88 0 (0%) 6 (7%) 3 (4%) 12 (14%) 62 (71%) 0 (0%) 1 (2%)
Archive 2378 586 (25%) 70 (3%) 9 (1%) 172 (8%) 0 (0%) n/a n/a
CSS 984 22 (3%) 129 (14%) 128 (14%) 221 (23%) 102 (11%) 120 (13%) 43 (5%)
DevTools 168 87 (52%) 1 (1%) 11 (7%) 18 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 34 (21%)
Developer phone guide 965 25 (3%) 13 (2%) 3 (1%) 121 (13%) 2 (1%) n/a n/a
Events 367 148 (41%) 24 (7%) 13 (4%) 50 (14%) 99 (27%) n/a n/a
Firefox 172 16 (10%) 4 (3%) 9 (6%) 12 (7%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 1 (2%) 13 (18%) 0 (0%) 3 (5%) n/a
Glossary 441 3 (1%) 17 (4%) 7 (2%) 51 (12%) 307 (70%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 2 (7%) 2 (7%) 13 (42%) n/a n/a
HTML documentation 211 0 (0%) 6 (3%) 25 (12%) 26 (13%) 22 (11%) 6 (3%) 27 (13%)
HTTP 234 0 (0%) 3 (2%) 38 (17%) 35 (15%) 62 (27%) 13 (6%) 11 (5%)
JavaScript 873 1 (1%) 2 (1%) 94 (11%) 95 (11%) 343 (40%) 0 (0%) 78 (9%)
Learning Area 238 1 (1%) 17 (8%) 8 (4%) 28 (12%) 31 (14%) n/a 19 (8%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (23%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 33 (79%) n/a 5 (12%)
MDN meta- 218 3 (2%) 5 (3%) 6 (3%) 11 (6%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (10%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 106 24 (23%) 6 (6%) 2 (2%) 5 (5%) 77 (73%) 0 (0%) 151 (143%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 360 (100%) n/a n/a
NSS 320 158 (50%) 4 (2%) 20 (7%) 80 (25%) 279 (88%) n/a n/a
SVG 313 6 (2%) 159 (51%) 9 (3%) 70 (23%) 94 (31%) 24 (8%) 23 (8%)
Thunderbird 118 36 (31%) 6 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 80 (68%) 31 (27%) n/a
WebAssembly 12 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 2 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1274 306 (25%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 1129 (89%) 22 (2%) n/a
XPath 56 0 (0%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) 19 (34%) n/a n/a
XSLT 54 0 (0%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 6 (12%) n/a n/a
XUL 1206 77 (7%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 511 (43%) 7 (1%) n/a
Total 16014 1528 1185 720 1787 4864 724 557
 
说明:
  • 红色:该部分超过10%的页面有明确的任务需要解决(例如编辑审查,等等,可以在表格顶部看到)。
  • 黄色: 该部分5%-10%的页面有明确的任务需要解决。
  • 绿色:该部分少于5%的页面有明确的任务需要解决。

文档标签和贡献者

最后编辑者: wbamberg,