mozilla

比较版本

JavaScript_1.5_核心指引

更改版本

修订版 282291:

由 Cnmahj 在 进行的修订 282291

修订版 225972:

由 Cnmahj 在 进行的修订 225972

标题:
JavaScript_1.5_核心指引
JavaScript 1.5 核心指引
网址缩略名:
JavaScript_1.5_核心指引
JavaScript_1.5_核心指引
标签:
JavaScript, AJAX, NeedsMarkupWork, JavaScript_Guide, 所有分类
内容:

修订版 282291
修订版 225972
t7    <h4 id=".E7.94.B1.E4.BA.8E.E6.96.87.E6.A1.A3.E9.87.8D.E5.A4.8t
>D.EF.BC.8C.E8.AF.B7.E4.B8.8D.E8.A6.81.E5.86.8D.E7.BC.96.E8.BE.91. 
>E6.AD.A4.E9.A1.B5" name=".E7.94.B1.E4.BA.8E.E6.96.87.E6.A1.A3.E9. 
>87.8D.E5.A4.8D.EF.BC.8C.E8.AF.B7.E4.B8.8D.E8.A6.81.E5.86.8D.E7.BC 
>.96.E8.BE.91.E6.AD.A4.E9.A1.B5"> 
8      由于文档重复,请不要再编辑此页
9    </h4>
10    <p>
11      文档移至<a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide">JavaScript 1.5核心
>指南</a> 
12    </p>
13    <h4 id=".E5.85.B3.E4.BA.8E.E6.9C.AC.E6.8C.87.E5.BC.95" name="
>.E5.85.B3.E4.BA.8E.E6.9C.AC.E6.8C.87.E5.BC.95"> 
14      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e">关
>于本指引</a> 
15    </h4>
16    <dl>
17      <dd>
18        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>JavaScript_1.5_.E4.B9.8B.E6.96.B0.E7.89.B9.E6.80.A7">JavaScript 1 
>.5 之新特性</a> 
19      </dd>
20    </dl>
21    <dl>
22      <dd>
23        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>JavaScript_.E5.90.8E.E7.BB.AD.E7.89.88.E6.9C.AC.E6.96.B0.E7.89.B9 
>.E6.80.A7">JavaScript 后续版本新特性</a> 
24      </dd>
25    </dl>
26    <dl>
27      <dd>
28        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>.E4.BD.A0.E5.BA.94.E6.9C.89.E4.BD.95.E6.89.80.E7.9F.A5">你应有何所知</a 
>> 
29      </dd>
30    </dl>
31    <dl>
32      <dd>
33        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>JavaScript_.E7.89.88.E6.9C.AC">JavaScript 版本</a> 
34      </dd>
35    </dl>
36    <dl>
37      <dd>
38        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>JavaScript_.E8.B5.84.E8.AE.AF.E4.BD.95.E5.AF.BB">JavaScript 资讯何寻< 
>/a> 
39      </dd>
40    </dl>
41    <dl>
42      <dd>
43        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e#
>.E6.96.87.E6.A1.A3.E5.8D.8F.E5.AE.9A">文档协定</a> 
44      </dd>
45    </dl>
46    <h4 id="JavaScript_.E6.A6.82.E8.A7.88" name="JavaScript_.E6.A
>6.82.E8.A7.88"> 
47      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%a6%82%
>e8%a7%88">JavaScript 概览</a> 
48    </h4>
49    <dl>
50      <dd>
51        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%a6%8
>2%e8%a7%88#.E4.BD.95.E4.B8.BA_JavaScript.3F">何为 JavaScript?</a> 
52      </dd>
53    </dl>
54    <dl>
55      <dd>
56        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%a6%8
>2%e8%a7%88#JavaScript_.E4.B8.8E_Java">JavaScript 与 Java</a> 
57      </dd>
58    </dl>
59    <dl>
60      <dd>
61        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%a6%8
>2%e8%a7%88#JavaScript_.E4.B8.8E_ECMA_.E8.84.9A.E6.9C.AC.E8.A7.84. 
>E8.8C.83">JavaScript 与 ECMA 脚本规范</a> 
62      </dd>
63    </dl>
64    <dl>
65      <dd>
66        <dl>
67          <dd>
68            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%
>a6%82%e8%a7%88#JavaScript_.E4.B8.8E_ECMA_.E7.89.88.E8.84.9A.E6.9C 
>.AC.E4.B9.8B.E5.85.B3.E8.81.94">JavaScript 与ECMA 版脚本之关联</a> 
69          </dd>
70        </dl>
71      </dd>
72    </dl>
73    <dl>
74      <dd>
75        <dl>
76          <dd>
77            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%
>a6%82%e8%a7%88#JavaScript_.E6.96.87.E6.A1.A3.E5.AF.B9.E6.AF.94_EC 
>MA_.E8.84.9A.E6.9C.AC.E8.A7.84.E8.8C.83">JavaScript 文档对比 ECMA 脚本规 
>范</a> 
78          </dd>
79        </dl>
80      </dd>
81    </dl>
82    <dl>
83      <dd>
84        <dl>
85          <dd>
86            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/JavaScript_%e6%
>a6%82%e8%a7%88#JavaScript_.E4.B8.8E_ECMA_.E8.84.9A.E6.9C.AC.E6.9C 
>.AF.E8.AF.AD">JavaScript 与 ECMA 脚本术语</a> 
87          </dd>
88        </dl>
89      </dd>
90    </dl>
91    <h4 id=".E8.AF.AD.E8.A8.80.E7.9A.84.E6.A0.B8.E5.BF.83.E7.89.B
>9.E5.BE.81" name=".E8.AF.AD.E8.A8.80.E7.9A.84.E6.A0.B8.E5.BF.83.E 
>7.89.B9.E5.BE.81"> 
92      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e8%af%ad%e8%a8%80%e7
>%9a%84%e6%a0%b8%e5%bf%83%e7%89%b9%e5%be%81">语言的核心特征</a> 
93    </h4>
94    <dl>
95      <dd>
96        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Values">Values</a>
97      </dd>
98    </dl>
99    <dl>
100      <dd>
101        <dl>
102          <dd>
103            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Values#Data_Typ
>e_Conversion">Data Type Conversion</a> 
104          </dd>
105        </dl>
106      </dd>
107    </dl>
108    <dl>
109      <dd>
110        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables">Variable
>s</a> 
111      </dd>
112    </dl>
113    <dl>
114      <dd>
115        <dl>
116          <dd>
117            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Decla
>ring_Variables">Declaring Variables</a> 
118          </dd>
119        </dl>
120      </dd>
121    </dl>
122    <dl>
123      <dd>
124        <dl>
125          <dd>
126            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Evalu
>ating_Variables">Evaluating Variables</a> 
127          </dd>
128        </dl>
129      </dd>
130    </dl>
131    <dl>
132      <dd>
133        <dl>
134          <dd>
135            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Varia
>ble_Scope">Variable Scope</a> 
136          </dd>
137        </dl>
138      </dd>
139    </dl>
140    <dl>
141      <dd>
142        <dl>
143          <dd>
144            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Globa
>l_Variables">Global Variables</a> 
145          </dd>
146        </dl>
147      </dd>
148    </dl>
149    <dl>
150      <dd>
151        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Constants">Constant
>s</a> 
152      </dd>
153    </dl>
154    <dl>
155      <dd>
156        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e6%96%87%e5%ad%97%
>e8%a1%a8%e7%a4%ba">Literals</a> 
157      </dd>
158    </dl>
159    <dl>
160      <dd>
161        <dl>
162          <dd>
163            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#Array_
>Literals">Array Literals</a> 
164          </dd>
165        </dl>
166      </dd>
167    </dl>
168    <dl>
169      <dd>
170        <dl>
171          <dd>
172            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#Boolea
>n_Literals">Boolean Literals</a> 
173          </dd>
174        </dl>
175      </dd>
176    </dl>
177    <dl>
178      <dd>
179        <dl>
180          <dd>
181            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#Floati
>ng-Point_Literals">Floating-Point Literals</a> 
182          </dd>
183        </dl>
184      </dd>
185    </dl>
186    <dl>
187      <dd>
188        <dl>
189          <dd>
190            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#Intege
>rs">Integers</a> 
191          </dd>
192        </dl>
193      </dd>
194    </dl>
195    <dl>
196      <dd>
197        <dl>
198          <dd>
199            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#Object
>_Literals">Object Literals</a> 
200          </dd>
201        </dl>
202      </dd>
203    </dl>
204    <dl>
205      <dd>
206        <dl>
207          <dd>
208            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Literals#String
>_Literals">String Literals</a> 
209          </dd>
210        </dl>
211      </dd>
212    </dl>
213    <dl>
214      <dd>
215        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode">Unicode</a
>> 
216      </dd>
217    </dl>
218    <dl>
219      <dd>
220        <dl>
221          <dd>
222            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicode
>_Compatibility_with_ASCII_and_ISO">Unicode Compatibility with ASC 
>II and ISO</a> 
223          </dd>
224        </dl>
225      </dd>
226    </dl>
227    <dl>
228      <dd>
229        <dl>
230          <dd>
231            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicode
>_Escape_Sequences">Unicode Escape Sequences</a> 
232          </dd>
233        </dl>
234      </dd>
235    </dl>
236    <dl>
237      <dd>
238        <dl>
239          <dd>
240            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicode
>_characters_in_JavaScript_files">Unicode characters in JavaScript 
> files</a> 
241          </dd>
242        </dl>
243      </dd>
244    </dl>
245    <dl>
246      <dd>
247        <dl>
248          <dd>
249            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Display
>ing_Characters_with_Unicode">Displaying Characters with Unicode</ 
>a> 
250          </dd>
251        </dl>
252      </dd>
253    </dl>
254    <h4 id="Expressions_and_Operators" name="Expressions_and_Oper
>ators"> 
255      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Expressions_and_Opera
>tors">Expressions and Operators</a> 
256    </h4>
257    <dl>
258      <dd>
259        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Expressions">Expres
>sions</a> 
260      </dd>
261    </dl>
262    <dl>
263      <dd>
264        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators">Operator
>s</a> 
265      </dd>
266    </dl>
267    <dl>
268      <dd>
269        <dl>
270          <dd>
271            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Assig
>nment_Operators">Assignment Operators</a> 
272          </dd>
273        </dl>
274      </dd>
275    </dl>
276    <dl>
277      <dd>
278        <dl>
279          <dd>
280            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Compa
>rison_Operators">Comparison Operators</a> 
281          </dd>
282        </dl>
283      </dd>
284    </dl>
285    <dl>
286      <dd>
287        <dl>
288          <dd>
289            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Arith
>metic_Operators">Arithmetic Operators</a> 
290          </dd>
291        </dl>
292      </dd>
293    </dl>
294    <dl>
295      <dd>
296        <dl>
297          <dd>
298            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Bitwi
>se_Operators">Bitwise Operators</a> 
299          </dd>
300        </dl>
301      </dd>
302    </dl>
303    <dl>
304      <dd>
305        <dl>
306          <dd>
307            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Logic
>al_Operators">Logical Operators</a> 
308          </dd>
309        </dl>
310      </dd>
311    </dl>
312    <dl>
313      <dd>
314        <dl>
315          <dd>
316            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Strin
>g_Operators">String Operators</a> 
317          </dd>
318        </dl>
319      </dd>
320    </dl>
321    <dl>
322      <dd>
323        <dl>
324          <dd>
325            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators/Speci
>al_Operators">Special Operators</a> 
326          </dd>
327        </dl>
328      </dd>
329    </dl>
330    <dl>
331      <dd>
332        <dl>
333          <dd>
334            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Operators#Opera
>tor_Precedence">Operator Precedence</a> 
335          </dd>
336        </dl>
337      </dd>
338    </dl>
339    <h4 id=".E6.AD.A3.E5.88.99.E8.A1.A8.E8.BE.BE.E5.BC.8F" name="
>.E6.AD.A3.E5.88.99.E8.A1.A8.E8.BE.BE.E5.BC.8F"> 
340      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Regular_Expression">正
>则表达式</a> 
341    </h4>
342    <dl>
343      <dd>
344        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_a_Regular_
>Expression">创建一个正则表达式</a> 
345      </dd>
346    </dl>
347    <dl>
348      <dd>
349        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Writing_a_Regular_E
>xpression_Pattern">Writing a Regular Expression Pattern</a> 
350      </dd>
351    </dl>
352    <dl>
353      <dd>
354        <dl>
355          <dd>
356            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Writing_a_Regul
>ar_Expression_Pattern#Using_Simple_Patterns">Using Simple Pattern 
>s</a> 
357          </dd>
358        </dl>
359      </dd>
360    </dl>
361    <dl>
362      <dd>
363        <dl>
364          <dd>
365            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Writing_a_Regul
>ar_Expression_Pattern#Using_Special_Characters">Using Special Cha 
>racters</a> 
366          </dd>
367        </dl>
368      </dd>
369    </dl>
370    <dl>
371      <dd>
372        <dl>
373          <dd>
374            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Writing_a_Regul
>ar_Expression_Pattern#Using_Parentheses">Using Parentheses</a> 
375          </dd>
376        </dl>
377      </dd>
378    </dl>
379    <dl>
380      <dd>
381        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Working_with_Regula
>r_Expressions">Working with Regular Expressions</a> 
382      </dd>
383    </dl>
384    <dl>
385      <dd>
386        <dl>
387          <dd>
388            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Working_with_Re
>gular_Expressions/Using_Parenthesized_Substring_Matches">Using Pa 
>renthesized Substring Matches</a> 
389          </dd>
390        </dl>
391      </dd>
392    </dl>
393    <dl>
394      <dd>
395        <dl>
396          <dd>
397            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Working_with_Re
>gular_Expressions/Executing_a_Global_Search%2c_Ignoring_Case%2c_a 
>nd_Considering_Multiline_Input">Executing a Global Search, Ignori 
>ng Case, and Considering Multiline Input</a> 
398          </dd>
399        </dl>
400      </dd>
401    </dl>
402    <dl>
403      <dd>
404        <dl>
405          <dd>
406            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Working_with_Re
>gular_Expressions/Examples_of_Regular_Expressions">Examples</a> 
407          </dd>
408        </dl>
409      </dd>
410    </dl>
411    <h4 id="Statements" name="Statements">
412      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Statements">Statement
>s</a> 
413    </h4>
414    <dl>
415      <dd>
416        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Block_Statement">Bl
>ock Statement</a> 
417      </dd>
418    </dl>
419    <dl>
420      <dd>
421        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Conditional_Stateme
>nts">Conditional Statements</a> 
422      </dd>
423    </dl>
424    <dl>
425      <dd>
426        <dl>
427          <dd>
428            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Conditional_Sta
>tements#if...else_Statement">if...else Statement</a> 
429          </dd>
430        </dl>
431      </dd>
432    </dl>
433    <dl>
434      <dd>
435        <dl>
436          <dd>
437            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Conditional_Sta
>tements#switch_Statement">switch Statement</a> 
438          </dd>
439        </dl>
440      </dd>
441    </dl>
442    <dl>
443      <dd>
444        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements">Lo
>op Statements</a> 
445      </dd>
446    </dl>
447    <dl>
448      <dd>
449        <dl>
450          <dd>
451            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/for_Statement">for Statement</a> 
452          </dd>
453        </dl>
454      </dd>
455    </dl>
456    <dl>
457      <dd>
458        <dl>
459          <dd>
460            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/do...while_Statement">do...while Statement</a> 
461          </dd>
462        </dl>
463      </dd>
464    </dl>
465    <dl>
466      <dd>
467        <dl>
468          <dd>
469            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/while_Statement">while Statement</a> 
470          </dd>
471        </dl>
472      </dd>
473    </dl>
474    <dl>
475      <dd>
476        <dl>
477          <dd>
478            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/label_Statement">label Statement</a> 
479          </dd>
480        </dl>
481      </dd>
482    </dl>
483    <dl>
484      <dd>
485        <dl>
486          <dd>
487            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/break_Statement">break Statement</a> 
488          </dd>
489        </dl>
490      </dd>
491    </dl>
492    <dl>
493      <dd>
494        <dl>
495          <dd>
496            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Loop_Statements
>/continue_Statement">continue Statement</a> 
497          </dd>
498        </dl>
499      </dd>
500    </dl>
501    <dl>
502      <dd>
503        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Object_Manipulation
>_Statements">Object Manipulation Statements</a> 
504      </dd>
505    </dl>
506    <dl>
507      <dd>
508        <dl>
509          <dd>
510            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Object_Manipula
>tion_Statements#for...in_Statement">for...in Statement</a> 
511          </dd>
512        </dl>
513      </dd>
514    </dl>
515    <dl>
516      <dd>
517        <dl>
518          <dd>
519            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Object_Manipula
>tion_Statements#with_Statement">with Statement</a> 
520          </dd>
521        </dl>
522      </dd>
523    </dl>
524    <dl>
525      <dd>
526        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Comments">Comments<
>/a> 
527      </dd>
528    </dl>
529    <dl>
530      <dd>
531        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Exception_Handling_
>Statements">Exception Handling Statements</a> 
532      </dd>
533    </dl>
534    <dl>
535      <dd>
536        <dl>
537          <dd>
538            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Exception_Handl
>ing_Statements/throw_Statement">throw Statement</a> 
539          </dd>
540        </dl>
541      </dd>
542    </dl>
543    <dl>
544      <dd>
545        <dl>
546          <dd>
547            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Exception_Handl
>ing_Statements/try...catch_Statement">try...catch Statement</a> 
548          </dd>
549        </dl>
550      </dd>
551    </dl>
552    <h4 id="Functions" name="Functions">
553      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Functions">Functions<
>/a> 
554    </h4>
555    <dl>
556      <dd>
557        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Defining_Functions"
>>Defining Functions</a> 
558      </dd>
559    </dl>
560    <dl>
561      <dd>
562        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Calling_Functions">
>Calling Functions</a> 
563      </dd>
564    </dl>
565    <dl>
566      <dd>
567        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Using_the_arguments
>_object">Using the arguments Object</a> 
568      </dd>
569    </dl>
570    <dl>
571      <dd>
572        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Function
>s">Predefined Functions</a> 
573      </dd>
574    </dl>
575    <dl>
576      <dd>
577        <dl>
578          <dd>
579            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/eval_Function">eval Function</a> 
580          </dd>
581        </dl>
582      </dd>
583    </dl>
584    <dl>
585      <dd>
586        <dl>
587          <dd>
588            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/isFinite_Function">isFinite Function</a> 
589          </dd>
590        </dl>
591      </dd>
592    </dl>
593    <dl>
594      <dd>
595        <dl>
596          <dd>
597            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/isNaN_Function">isNaN Function</a> 
598          </dd>
599        </dl>
600      </dd>
601    </dl>
602    <dl>
603      <dd>
604        <dl>
605          <dd>
606            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/parseInt_and_parseFloat_Functions">parseInt and parseFloat  
>Functions</a> 
607          </dd>
608        </dl>
609      </dd>
610    </dl>
611    <dl>
612      <dd>
613        <dl>
614          <dd>
615            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/Number_and_String_Functions">Number and String Functions</a 
>> 
616          </dd>
617        </dl>
618      </dd>
619    </dl>
620    <dl>
621      <dd>
622        <dl>
623          <dd>
624            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Func
>tions/escape_and_unescape_Functions">escape and unescape Function 
>s</a> 
625          </dd>
626        </dl>
627      </dd>
628    </dl>
629    <h4 id="Working_with_Objects" name="Working_with_Objects">
630      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Working_with_Objects"
>>Working with Objects</a> 
631    </h4>
632    <dl>
633      <dd>
634        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Objects_and_Propert
>ies">Objects and Properties</a> 
635      </dd>
636    </dl>
637    <dl>
638      <dd>
639        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Object
>s">Creating New Objects</a> 
640      </dd>
641    </dl>
642    <dl>
643      <dd>
644        <dl>
645          <dd>
646            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Using_Object_Initializers">Using Object Initializers</a> 
647          </dd>
648        </dl>
649      </dd>
650    </dl>
651    <dl>
652      <dd>
653        <dl>
654          <dd>
655            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Using_a_Constructor_Function">Using a Constructor Function< 
>/a> 
656          </dd>
657        </dl>
658      </dd>
659    </dl>
660    <dl>
661      <dd>
662        <dl>
663          <dd>
664            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Indexing_Object_Properties">Indexing Object Properties</a> 
665          </dd>
666        </dl>
667      </dd>
668    </dl>
669    <dl>
670      <dd>
671        <dl>
672          <dd>
673            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Defining_Properties_for_an_Object_Type">Defining Properties 
> for an Object Type</a> 
674          </dd>
675        </dl>
676      </dd>
677    </dl>
678    <dl>
679      <dd>
680        <dl>
681          <dd>
682            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Defining_Methods">Defining Methods</a> 
683          </dd>
684        </dl>
685      </dd>
686    </dl>
687    <dl>
688      <dd>
689        <dl>
690          <dd>
691            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Using_this_for_Object_References">Using this for Object Ref 
>erences</a> 
692          </dd>
693        </dl>
694      </dd>
695    </dl>
696    <dl>
697      <dd>
698        <dl>
699          <dd>
700            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Defining_Getters_and_Setters">Defining Getters and Setters< 
>/a> 
701          </dd>
702        </dl>
703      </dd>
704    </dl>
705    <dl>
706      <dd>
707        <dl>
708          <dd>
709            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Creating_New_Ob
>jects/Deleting_Properties">Deleting Properties</a> 
710          </dd>
711        </dl>
712      </dd>
713    </dl>
714    <dl>
715      <dd>
716        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core_Obj
>ects">Predefined Core Objects</a> 
717      </dd>
718    </dl>
719    <dl>
720      <dd>
721        <dl>
722          <dd>
723            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Array_Object">Array Object</a> 
724          </dd>
725        </dl>
726      </dd>
727    </dl>
728    <dl>
729      <dd>
730        <dl>
731          <dd>
732            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Boolean_Object">Boolean Object</a> 
733          </dd>
734        </dl>
735      </dd>
736    </dl>
737    <dl>
738      <dd>
739        <dl>
740          <dd>
741            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Date_Object">Date Object</a> 
742          </dd>
743        </dl>
744      </dd>
745    </dl>
746    <dl>
747      <dd>
748        <dl>
749          <dd>
750            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Function_Object">Function Object</a> 
751          </dd>
752        </dl>
753      </dd>
754    </dl>
755    <dl>
756      <dd>
757        <dl>
758          <dd>
759            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Math_Object">Math Object</a> 
760          </dd>
761        </dl>
762      </dd>
763    </dl>
764    <dl>
765      <dd>
766        <dl>
767          <dd>
768            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/Number_Object">Number Object</a> 
769          </dd>
770        </dl>
771      </dd>
772    </dl>
773    <dl>
774      <dd>
775        <dl>
776          <dd>
777            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/RegExp_Object">RegExp Object</a> 
778          </dd>
779        </dl>
780      </dd>
781    </dl>
782    <dl>
783      <dd>
784        <dl>
785          <dd>
786            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Predefined_Core
>_Objects/String_Object">String Object</a> 
787          </dd>
788        </dl>
789      </dd>
790    </dl>
791    <h4 id="Details_of_the_Object_Model" name="Details_of_the_Obj
>ect_Model"> 
792      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Details_of_the_Object
>_Model">Details of the Object Model</a> 
793    </h4>
794    <dl>
795      <dd>
796        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Class-Based_vs._Pro
>totype-Based_Languages">Class-Based vs. Prototype-Based Languages 
></a> 
797      </dd>
798    </dl>
799    <dl>
800      <dd>
801        <dl>
802          <dd>
803            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Class-Based_vs.
>_Prototype-Based_Languages#Defining_a_Class">Defining a Class</a> 
804          </dd>
805        </dl>
806      </dd>
807    </dl>
808    <dl>
809      <dd>
810        <dl>
811          <dd>
812            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Class-Based_vs.
>_Prototype-Based_Languages#Subclasses_and_Inheritance">Subclasses 
> and Inheritance</a> 
813          </dd>
814        </dl>
815      </dd>
816    </dl>
817    <dl>
818      <dd>
819        <dl>
820          <dd>
821            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Class-Based_vs.
>_Prototype-Based_Languages#Adding_and_Removing_Properties">Adding 
> and Removing Properties</a> 
822          </dd>
823        </dl>
824      </dd>
825    </dl>
826    <dl>
827      <dd>
828        <dl>
829          <dd>
830            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Class-Based_vs.
>_Prototype-Based_Languages#Summary_of_Differences">Summary of Dif 
>ferences</a> 
831          </dd>
832        </dl>
833      </dd>
834    </dl>
835    <dl>
836      <dd>
837        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employee_Exampl
>e">The Employee Example</a> 
838      </dd>
839    </dl>
840    <dl>
841      <dd>
842        <dl>
843          <dd>
844            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employee_Ex
>ample/Creating_the_Hierarchy">Creating the Hierarchy</a> 
845          </dd>
846        </dl>
847      </dd>
848    </dl>
849    <dl>
850      <dd>
851        <dl>
852          <dd>
853            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employee_Ex
>ample/Object_Properties">Object Properties</a> 
854          </dd>
855        </dl>
856      </dd>
857    </dl>
858    <dl>
859      <dd>
860        <dl>
861          <dd>
862            <dl>
863              <dd>
864                <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employe
>e_Example/Object_Properties/Inheriting_Properties">Inheriting Pro 
>perties</a> 
865              </dd>
866            </dl>
867          </dd>
868        </dl>
869      </dd>
870    </dl>
871    <dl>
872      <dd>
873        <dl>
874          <dd>
875            <dl>
876              <dd>
877                <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employe
>e_Example/Object_Properties/Adding_Properties">Adding Properties< 
>/a> 
878              </dd>
879            </dl>
880          </dd>
881        </dl>
882      </dd>
883    </dl>
884    <dl>
885      <dd>
886        <dl>
887          <dd>
888            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/The_Employee_Ex
>ample/More_Flexible_Constructors">More Flexible Constructors</a> 
889          </dd>
890        </dl>
891      </dd>
892    </dl>
893    <dl>
894      <dd>
895        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Property_Inheritanc
>e_Revisited">Property Inheritance Revisited</a> 
896      </dd>
897    </dl>
898    <dl>
899      <dd>
900        <dl>
901          <dd>
902            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Property_Inheri
>tance_Revisited/Local_versus_Inherited_Values">Local versus Inher 
>ited Values</a> 
903          </dd>
904        </dl>
905      </dd>
906    </dl>
907    <dl>
908      <dd>
909        <dl>
910          <dd>
911            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Property_Inheri
>tance_Revisited/Determining_Instance_Relationships">Determining I 
>nstance Relationships</a> 
912          </dd>
913        </dl>
914      </dd>
915    </dl>
916    <dl>
917      <dd>
918        <dl>
919          <dd>
920            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Property_Inheri
>tance_Revisited/Global_Information_in_Constructors">Global Inform 
>ation in Constructors</a> 
921          </dd>
922        </dl>
923      </dd>
924    </dl>
925    <dl>
926      <dd>
927        <dl>
928          <dd>
929            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Property_Inheri
>tance_Revisited/No_Multiple_Inheritance">No Multiple Inheritance< 
>/a> 
930          </dd>
931        </dl>
932      </dd>
933    </dl>
934    <h4 id="LiveConnect_Overview" name="LiveConnect_Overview">
935      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Overview"
>>LiveConnect Overview</a> 
936    </h4>
937    <dl>
938      <dd>
939        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Overvie
>w/Working_with_Wrappers">Working with Wrappers</a> 
940      </dd>
941    </dl>
942    <dl>
943      <dd>
944        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Overvie
>w/JavaScript_to_Java_Communication">JavaScript to Java Communicat 
>ion</a> 
945      </dd>
946    </dl>
947    <dl>
948      <dd>
949        <dl>
950          <dd>
951            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/JavaScript_to_Java_Communication#The_Packages_Object">The P 
>ackages Object</a> 
952          </dd>
953        </dl>
954      </dd>
955    </dl>
956    <dl>
957      <dd>
958        <dl>
959          <dd>
960            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/JavaScript_to_Java_Communication#Working_with_Java_Arrays"> 
>Working with Java Arrays</a> 
961          </dd>
962        </dl>
963      </dd>
964    </dl>
965    <dl>
966      <dd>
967        <dl>
968          <dd>
969            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/JavaScript_to_Java_Communication#Package_and_Class_Referenc 
>es">Package and Class References</a> 
970          </dd>
971        </dl>
972      </dd>
973    </dl>
974    <dl>
975      <dd>
976        <dl>
977          <dd>
978            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/JavaScript_to_Java_Communication#Arguments_of_Type_char">Ar 
>guments of Type char</a> 
979          </dd>
980        </dl>
981      </dd>
982    </dl>
983    <dl>
984      <dd>
985        <dl>
986          <dd>
987            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/JavaScript_to_Java_Communication#Handling_Java_Exceptions_i 
>n_JavaScript">Handling Java Exceptions in JavaScript</a> 
988          </dd>
989        </dl>
990      </dd>
991    </dl>
992    <dl>
993      <dd>
994        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Overvie
>w/Java_to_JavaScript_Communication">Java to JavaScript Communicat 
>ion</a> 
995      </dd>
996    </dl>
997    <dl>
998      <dd>
999        <dl>
1000          <dd>
1001            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/Java_to_JavaScript_Communication/Using_the_LiveConnect_Clas 
>ses">Using the LiveConnect Classes</a> 
1002          </dd>
1003        </dl>
1004      </dd>
1005    </dl>
1006    <dl>
1007      <dd>
1008        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Overvie
>w/Data_Type_Conversions">Data Type Conversions</a> 
1009      </dd>
1010    </dl>
1011    <dl>
1012      <dd>
1013        <dl>
1014          <dd>
1015            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/Data_Type_Conversions/JavaScript_to_Java_Conversions">JavaS 
>cript to Java Conversions</a> 
1016          </dd>
1017        </dl>
1018      </dd>
1019    </dl>
1020    <dl>
1021      <dd>
1022        <dl>
1023          <dd>
1024            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/LiveConnect_Ove
>rview/Data_Type_Conversions/Java_to_JavaScript_Conversions">Java  
>to JavaScript Conversions</a> 
1025          </dd>
1026        </dl>
1027      </dd>
1028    </dl>
1029    <p>
1030      <span class="comment">Originally At: <a class=" external" h
>ref="http://devedge-temp.mozilla.org/library/manuals/2000/javascr 
>ipt/1.5/guide/" rel="freelink">http://devedge-temp.mozilla.org/li 
>br...ipt/1.5/guide/</a></span> 
1031    </p>
1032    <p>
1033      {{ Next("Core_JavaScript_1.5_Guide:About") }}
1034    </p>
1035    <div class="noinclude"></div>{{ languages( { "en": "en/Core_J
>avaScript_1.5_Guide", "es": "es/Gu\u00eda_JavaScript_1.5", "fr":  
>"fr/Guide_JavaScript_1.5", "ja": "ja/Core_JavaScript_1.5_Guide",  
>"ko": "ko/Core_JavaScript_1.5_Guide", "pl": "pl/Przewodnik_po_j\u 
>0119zyku_JavaScript_1.5" } ) }} 

返回历史