mozilla

比较版本

Core JavaScript 1.5 Guide

更改版本

修订版 79489:

由 Weiming 在 进行的修订 79489

修订版 79490:

由 Weiming 在 进行的修订 79490

标题:
Core JavaScript 1.5 Guide
Core JavaScript 1.5 Guide
网址缩略名:
Core_JavaScript_1.5_Guide
Core_JavaScript_1.5_Guide
标签:
AJAX:References, JavaScript:References
AJAX:References, JavaScript:References
内容:

修订版 79489
修订版 79490
n80    <h4 name="Core_Language_Features">n80    <h4 name=".E8.AF.AD.E8.A8.80.E7.9A.84.E6.A0.B8.E5.BF.83.E7.89
 >.B9.E5.BE.81">
81      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/About/Core_Language_F81      <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%85%b3%e4%ba%8e/%e
>eatures">Core Language Features</a>>8%af%ad%e8%a8%80%e7%9a%84%e6%a0%b8%e5%bf%83%e7%89%b9%e5%be%81">语言
 >的核心特征</a>
n85        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Values">Values</a>n85        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%80%bc(Values)">
 >值(Values)</a>
86      </dd>
87    </dl>
88    <dl>
89      <dd>86      </dd>
87    </dl>
88    <dl>
90        <dl>89      <dd>
91          <dd>90        <dl>
92            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Values#Data_Typ
>e_Conversion">Data Type Conversion</a> 
93          </dd>91          <dd>
94        </dl>92            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Values#.E6.95.B
 >0.E6.8D.AE.E7.B1.BB.E5.9E.8B.E8.BD.AC.E6.8D.A2">数据类型转换</a>
95      </dd>
96    </dl>
97    <dl>
98      <dd>
99        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables">Variable
>s</a> 
100      </dd>
101    </dl>
102    <dl>
103      <dd>
104        <dl>
105          <dd>93          </dd>
106            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Decla94        </dl>
>ring_Variables">Declaring Variables</a> 
95      </dd>
96    </dl>
97    <dl>
98      <dd>
99        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%8f%98%e9%87%8f"
 >>变量</a>
100      </dd>
101    </dl>
102    <dl>
103      <dd>
104        <dl>
107          </dd>105          <dd>
108        </dl>106            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%8f%98%e9%87
 >%8f#.E5.AE.9A.E4.B9.89.E5.8F.98.E9.87.8F">定义变量</a>
109      </dd>
110    </dl>
111    <dl>
112      <dd>
113        <dl>
114          <dd>107          </dd>
115            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Evalu108        </dl>
>ating_Variables">Evaluating Variables</a> 
109      </dd>
110    </dl>
111    <dl>
112      <dd>
113        <dl>
116          </dd>114          <dd>
117        </dl>115            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%8f%98%e9%87
 >%8f#.E5.AF.B9.E5.8F.98.E9.87.8F.E6.B1.82.E5.80.BC">对变量求值</a>
118      </dd>
119    </dl>
120    <dl>
121      <dd>
122        <dl>
123          <dd>116          </dd>
124            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Variables#Varia117        </dl>
>ble_Scope">Variable Scope</a> 
118      </dd>
119    </dl>
120    <dl>
121      <dd>
122        <dl>
125          </dd>123          <dd>
124            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%8f%98%e9%87
 >%8f#.E5.8F.98.E9.87.8F.E7.9A.84Scope">变量的Scope</a>
126        </dl>125          </dd>
127      </dd>126        </dl>
128    </dl>
129    <dl>
130      <dd>127      </dd>
131        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Constants">Constant128    </dl>
>s</a> 
129    <dl>
130      <dd>
131        <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/%e5%b8%b8%e9%87%8f"
 >>常量</a>
n202            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicoden202            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicode
>_Compatibility_with_ASCII_and_ISO">Unicode Compatibility with ASC>.E4.B8.8EASCII.E5.92.8CISO.E7.9A.84.E5.85.BC.E5.AE.B9.E6.80.A7">U
>II and ISO</a>>nicode与ASCII和ISO的兼容性</a>
t220            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Unicodet220            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#JavaScr
>_characters_in_JavaScript_files">Unicode characters in JavaScript>ipt.E6.96.87.E4.BB.B6.E4.B8.AD.E7.9A.84Unicode.E5.AD.97.E7.AC.A6"
> files</a>>>JavaScript文件中的Unicode字符</a>
221          </dd>
222        </dl>
223      </dd>
224    </dl>
225    <dl>
226      <dd>
227        <dl>
228          <dd>221          </dd>
229            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#Display222        </dl>
>ing_Characters_with_Unicode">Displaying Characters with Unicode</ 
>a> 
223      </dd>
224    </dl>
225    <dl>
226      <dd>
227        <dl>
228          <dd>
229            <a href="cn/Core_JavaScript_1.5_Guide/Unicode#.E4.BD.
 >BF.E7.94.A8Unicode.E6.98.BE.E7.A4.BA.E5.AD.97.E7.AC.A6">使用Unicode
 >显示字符</a>

返回历史