mozilla

比较版本

编译Firefox OS的系统需求

更改版本

修订版 440319:

由 smith_zhong 在 进行的修订 440319

修订版 440323:

由 smith_zhong 在 进行的修订 440323

标题:
编译Firefox OS的系统需求
编译Firefox OS的系统需求
网址缩略名:
Mozilla/Firefox_OS/Firefox_OS_build_prerequisites
Mozilla/Firefox_OS/Firefox_OS_build_prerequisites
内容:

修订版 440319
修订版 440323
n10    <h2 id=".E4.BD.BF.E7.94.A8.E5.85.BC.E5.AE.B9.E7.9A.84.E7.A1.An10    <h2 id=".E4.BD.BF.E7.94.A8.E5.85.BC.E5.AE.B9.E7.9A.84.E7.A1.A
>C.E4.BB.B6.E6.88.96.E4.BD.BF.E7.94.A8.E4.BB.BF.E7.9C.9F.E5.99.A8">C.E4.BB.B6.E6.88.96.E4.BD.BF.E7.94.A8.E6.A8.A1.E6.8B.9F.E5.99.A8"
> style="">> style="">
nn104      在Linux系统下构建Firefox OS,要求如下:
105    </p>
106    <p>
n107      <li>An installed <strong>64 bit GNU/Linux</strong> distribun110      <li>An installed <strong>64 bit GNU/Linux</strong> distribu
>tion (we recommend Ubuntu 12.04).>tion (we recommend Ubuntu 12.04).安装64位GNU/Linux发行版(我们推荐Ubuntu12.0
 >4)
n109      <li>At least <strong>4 GB</strong> of RAM/swap space.n112      <li>At least <strong>4 GB</strong> of RAM/swap space.(至少有4G
 >B内存或交换分区空间)
t111      <li>At least <strong>20 GB</strong> of available hard disk t114      <li>At least <strong>20 GB</strong> of available hard disk 
>space.>space.(至少有20GB的空白硬盘空间)

返回历史