xiaolong

Thành viên từ
xiaolong

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

animation


put animation-name at last to avoid conflict

perspective


chrome support

transform


Add : transform: skew(30deg, 20deg);

linear-gradient()


Grammar and types


global variables can be changed at local