wrannaman

Thành viên từ
wrannaman

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Loops and iteration


Harmony Flag on 'for... of ' loop

Loops and iteration


Sending form data


changed 'allows to' to 'allows you to'. Grammar fix.

Sending form data


Changed 'send' to 'sent'. Incorrect grammar.

Sending form data


Changed 'send' to 'sent'. Incorrect grammar.