vitaliylag

Thành viên từ
vitaliylag

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

String.prototype.startsWith()


Fixing failing the test on pos < 0 in polyfill

String.prototype.endsWith()


String.prototype.endsWith()


String.prototype.endsWith()


Fixing failing the test on NaN in polyfill

Math.trunc()


Другая версия полифила