vTripes

Thành viên từ
vTripes

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

HTMLSelectElement.setCustomValidity()


HTMLSelectElement.setCustomValidity()


Translate spec comments

HTMLSelectElement.setCustomValidity()


First french translation

String.prototype.charCodeAt()


Fix escaping quote in throw sentence

in operator


Added the "multiple keys in obj" syntax and an example