tzmf

Thành viên từ
tzmf

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

对象模型的细节


更改术语,使其更复合通用翻译术语;修复描述细节。

Set.prototype.forEach()


修复翻译内容,去除歧义内容(元素删除部分)

Set.prototype.forEach()


Math


fix styling bug

Object.prototype