toxi

Thành viên từ
toxi

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.clz32()


Math.LOG2E in the polyfill produces wrong results for (at least 9 powers of 2), e.g. these hex values: 0x8, 0x40, 0x80, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x1000000, 0x4000000, 0x10000000. Replaced with division by Math.LN2 to fix.