timdream

Thành viên từ
timdream

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Debugging on Mac OS X


A note on Python@2 from homebrew.

Media


Add a note on printing page number

Detecting device orientation


even better wording

Detecting device orientation


better wording in the warning

Detecting device orientation


Explain why demo breaks on Fennec.