thetalecrafter

Thành viên từ
thetalecrafter

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

HTMLMediaElement.srcObject


Safari 11 supports WebRTC, including setting srcObject

Intl.DateTimeFormat


Add IANA timeZone support status for Safari

Intl.DateTimeFormat


Safari 10 on macOS and iOS support Intl.DateTimeFormat

Intl.Collator


Safari 10 on macOS and iOS support Intl.Collator

String.prototype.localeCompare()


Safari 10 on macOS and iOS support the locale and options arguments