tarjei

Thành viên từ
tarjei

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

transform


Fix invalid link.

CacheStorage.has()


This is how this works in Chrome and Firefox. Test with this simeple line: caches.has('http://www.example.com/test/me').then((r) => {console.log('rr', r)}).catch(cv => {console.log('cv', cv)})