takahan

Thành viên từ
takahan

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Acessibilidade para plataforma móvel


Web/Accessibility/Mobile_accessibility_checklist Web/Acessibilidade/Accessibilidade_para_plataforma_movel

JAWS Issues with Firefox


Problemas com JAWS no Firefox


Web/Accessibility/JAWS_Issues_with_Firefox Web/Acessibilidade/Problemas_com_JAWS_no_Firefox

Desenvolvimento Web


I can't translate guidelines with fidelity to portuguese languageWeb/Accessibility/Web_Development Web/Acessibilidade/Desenvolvimento_Web

Upload Representation


I can't translate one line, but the rest it's okay.