sumanvyj

Thành viên từ
sumanvyj

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


fix broken link

The arguments object