sukima

Thành viên từ
sukima

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.prototype


Use Object.create syntax to match the Object.create code sample.

Object.prototype


Fix spelling error

Object.prototype


Fix spelling error

Object.prototype


Clean up code example: Fix defining function inside the constructor in favor of explicit prototype syntax, fixed inconsistent coding style.