stevemao

Thành viên từ
stevemao

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

while


statement is optional. see https://gist.github.com/padolsey/527683

async function expression


mention arrow functions

async function expression


link async function statement to be consistent

function declaration


add async function to "See also"

Function expression


add async function to "See also"