safjanowski (Krzysztof)

Thành viên từ
safjanowski

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.max()


document.createEvent


JavaScript


Przedmowa


Inheritance and the prototype chain