rubissima

Thành viên từ
rubissima

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Date.prototype.toDateString()


Date.prototype.toDateString()


June is the 6th month of the year, not July. Changed the output, not the code--kind of a toss up.