royling

Thành viên từ
royling

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Number.prototype.toString()


Add the description of the logic on handling negative number.

parseInt()


remove wrong example: parseInt(-10, 16) will return -16

Additional examples for Object.defineProperty


correct the wrong comments

Additional examples for Object.defineProperty