rocco (Rocco Georgi)

Sở thích

Thành viên từ
rocco

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Vererbung und die Prototypenkette


Removed claim that implementing prototypal inheritance in other languages ist hard (aligned with English version).

Inheritance and the prototype chain


Vererbung und die Prototypenkette


Vererbung und die Prototypenkette


Vererbung und die Prototypenkette