rafaelrinaldi

Thành viên từ
rafaelrinaldi

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

getter


There's no need to check for the number zero here, it's usually better to check for the array length as a boolean value instead.