r05al

Thành viên từ
r05al

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

static


Changed "and are also not callable when the class is instantiated" to "and are not callable on their instantiated class"