paul.irish (Paul Irish)

Thành viên từ
paul.irish

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

IndexedDB API


safari supports idb 2.0 in 10.1 https://webkit.org/blog/7477/new-web-features-in-safari-10-1/

IndexedDB API


safari supports idb 2.0 in 10.1 https://webkit.org/blog/7477/new-web-features-in-safari-10-1/

text-decoration-skip


Note that the value of `ink` was moved to a new property

Notification


window.requestIdleCallback()