openjck (John Karahalis)

Thành viên từ
openjck

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Content Security Policy (CSP)


Fix phrasing of introduction: "everything from A to B or C" => "everything from A to B to C"

Console messages


Fix name of sourcemap configuration option

Demos of open web technologies


Demos of open web technologies


Demos of open web technologies


Fix link