nahkd123

Thành viên từ
nahkd123

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Functions


Translate some texts to Tiếng Việt, mostly at the top of the page. And of course, it is not finished yet

JavaScript Guide


Edit grammars and translate some texts to Tiếng Việt