myakura (Masataka Yakura)

Thành viên từ
myakura

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Firefox 開発者向けリリースノート


Using shadow DOM


update note as Fx63 is out.

Selection.containsNode()


DocumentOrShadowRoot.caretPositionFromPoint()


DocumentOrShadowRoot.caretPositionFromPoint()


fix: refer to the correct specification (CSSOM View)