mobiusnz

Thành viên từ
mobiusnz

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


using `a` is really confusing as it is referenced in line 1, unless I'm misunderstanding the whole thing greatly!