mfuji09 (Masahiro Fujimoto)

Interests

Thành viên từ
mfuji09

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

page-break-after


英語版のリビジョン 1453267 に同期

page-break-after


correct heading of a table, remove unnecessary elements.

page-break-inside


英語版のリビジョン 1453263 に同期

page-break-inside


remove unnecessary paragraphs

値の定義構文


要素の閉じ忘れを修正