merih (Merih Akar)

Thành viên từ
merih

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

CSS.escape()


Add Safari compatibility

ParentNode.prepend()


Add Safari compatibility version

KeyboardEvent.code


Template literals (Template strings)


add compat data for safari

Lexical grammar


add compat data for chrome, edge, opera and safari