marek-saji (Marek ‘saji’ Augustynowicz)

Thành viên từ
marek-saji

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<wbr>


Internet Explorer ≥ 8 does not recognise <wbr> tag. Solution is to use &#8203; entity instead. Source: http://www.quirksmode.org/oddsandends/wbr.html. Test: http://www.browserstack.com/screenshots/b048cbe565aad18892d765cb30c8375cac453b26