m_gol (Michał Gołębiowski-Owczarek)

Thành viên từ
m_gol

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Browser detection using the user agent


A line break fix

Browser detection using the user agent


Add a note EdgeHTML is no longer used in newer Edge versions.

Browser detection using the user agent


Add EdgeHTML mentions, Fix UA information for IE 11

Mozilla Quirks Mode Behavior


Fix the path to quirk.css

WeakMap.prototype.clear()


ES 6 is finalized, change to present tense