lukewestby

Thành viên từ
lukewestby

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.trunc()


~~x truncates but also clamps 64-bit numbers to 32-bit integers. Using the current polyfill will only work for the range (-858993459, 858993459). The one I added works for all numbers in (-Number.MAX_SAFE_INTEGER, Number.MAX_SAFE_INTEGER). Thanks!