kshirish

Thành viên từ
kshirish

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Set


Inheritance and the prototype chain


Object.create()