justleroy

Thành viên từ
justleroy

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<object>


Fixed the HTML 5 and 4.01 links.

<embed>: The Embed External Content element


Fixed the HTML 5 link.

<iframe>: The Inline Frame element


Fixed the HTML 4.01 link.

<area>


Fixed the link to the HTML 4.01 spec.

<map>


Fixed the HTML 5 and 4.01 links.