jswisher (Janet Swisher)

Thành viên từ
jswisher

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Firefox 69 for developers


Firefox 69 for developers


Added item about subgrid inspector

CSS Grid Inspector: Examine grid layouts


Added section about subgrid overlay

CSS Grid Inspector: Examine grid layouts


-moz-touch-enabled


Obsolete, use pointer: coarse