jpmedley (Joe Medley)

Thành viên từ
jpmedley

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Product Advisory Board Members


border-radius


Revert to revision of 2019-08-15 17:53:06.768884 by estelle: "'Axes' is actually the correct plural for 'axis' (as it is for 'axe')."

XRReferenceSpace


XRReferenceSpace


XRRenderState