joshuahhh

Thành viên từ
joshuahhh

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

transform


Clarified the order in which composite transforms are applied. (Further clarification is welcome!)