jorh

Thành viên từ
jorh

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance Revisited


21 words added

Inheritance Revisited


Suggest rewrite of the __proto__ stuff; 121 words added

Using XPCOM Components


1 words added, 1 words removed

Using XPCOM Components


1 words added, 1 words removed

eval()


94 words added, 92 words removed