jholman

Thành viên từ
jholman

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.prototype


(this edit and previous edit) : Fixes to first paragraph of description, removing overbroad generalities about all Objects chaining to Object

Object.prototype