jakubsadura

Thành viên từ
jakubsadura

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


Using different value makes the example clearer

Function.prototype.bind()


There is no global getX, the author meant x