jahzielv (Jahziel Villasana-Espinoza)

Sở thích

Thành viên từ
jahzielv

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Intl.DateTimeFormat


Intl.Locale


added interactive example

Intl.Locale.prototype.toString()


added interactive example

Intl.Locale.prototype.maximize()


added interactive example

Intl.Locale.prototype.minimize()


added interactive example