jackmeagher

Thành viên từ
jackmeagher

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Inheritance and the prototype chain


Changed "depredicated" to "deprecated" in the "Summary of methods for extending the protoype chain" table.