isiahmeadows

Thành viên từ
isiahmeadows

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

EventTarget.addEventListener()


EventTarget.addEventListener()


Fix a broken example

radial-gradient()


Fix a few grammar snippets, make grammar more readable

radial-gradient()


Removed the unused `<size>` type.

Chrome incompatibilities


See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=932517