igorware (Igor Jerosimić)

Thành viên từ
igorware

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

<blink>: The Blinking Text element (obsolete)


Removed alternative recommendation to use text-decoration:blink as this is also non-standard/obsolete.

Document: touchmove event