gunnim

Thành viên từ
gunnim

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.is()


Added IE Edge to compatibility chart, listed as supporting.

isFinite()