greg.cochard

Thành viên từ
greg.cochard

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Arrow function expressions


The "parameterless" arrow functions actually had parameters, they were vars with the name "_". I have fixed it.

new operator


String.prototype.indexOf()