gnerkus (Ifeanyi Oraelosi)

Thành viên từ
gnerkus

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

String.prototype.endsWith()


This feature was not available for some platforms.

String.prototype.endsWith()